پوششهای بیمه ای طرح

 

پوششهای بیمه ای طرح

بیمه عمروتأمین آتیه بیمه پاسارگاد

 

 • تأمین نیازهای دوران بازنشستگی
 • پس اندازمطمئن ومنظم ازماهی۲۰ تا ۳۳۴ هزارتومان
 • امکان دریافت بازنشستگی چندین برابر بیمه‌های جاری
 • بهره مندی ازسرمایه گذاری بلندمدت
 • مدت اختیاری قرارداد(۵ تا۳۰ سال)
 • تأمین هزینه تحصیلات،جهیزیه وازدواج فرزندان
 • پوشش فوت طبیعی (سقف ۲۰۰میلیون تومان)
 • پوشش فوت دراثرحادثه (سقف۴۰۰میلیون تومان)
 • معافیت ازپرداخت حق بیمه درصورت ازکارافتادگی
 • دریافت وام ازمحل اعتبار بیمه نامه بدون ضمانت بانکی (۹۰%ارزش بازخرید بیمه نامه)باکارمزد ۴%
 • معافیت سرمایه عمرازپرداخت هرگونه مالیات
 • قابل بازخرید بعداز۶ماه
 • پوشش بیمه ای آتش سوزی منزل مسکونی به همراه پوشش اضافی زلزله تاسقف۵۰۰میلیون تومان(متمایزباسایرشرکتهای بیمه)
 • پرداخت سرمایه درصورت ازکارافتادگی کامل ودائم تاسقف۴۰میلیون تومان(متمایزباسایرشرکتهای بیمه)
 • پوشش نقص عضووازکارافتادگی ناشی ازحوادث تاسقف۲۰۰میلیون تومان(متمایزباسایرشرکتهای بیمه)
 • پرداخت هزینه پزشکی ناشی ازحوادث تاسقف ۲۰میلیون تومان (متمایزباسایرشرکتهای بیمه)
 • پوشش امراض خاص تاسقف ۲۵میلیون تومان (متمایزباسایرشرکتهای بیمه)